Čo je to poistenie auta?

Pri prevádzke motorových vozidiel dochádza mnohokrát k nepríjemným situáciám,
ktorých nemusíte byť priamym vinníkom. Poistenie auta slúži na zmiernenie
nepriaznivých dopadov spojených s užívaním vozidla.

Čo je to povinné zmluvné poistenie (PZP)?

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP) kryje riziko škôd, ktoré spôsobíte pri prevádzke vozidla. Ak pri nehode spôsobíte iným účastníkom škodu na vozidle alebo na zdraví, túto škodu za vás zaplatí poisťovňa.
PZP je zároveň i poistením pre zahraničie. V tomto prípade musíte cestovať
s tzv. zelenou kartou, ktorú vám vystaví poisťovňa.

Kto je povinný sa poistiť?

PZP musí mať každý občan, ktorý vlastní vozidlo. Povinnosť uzavrieť toto poistenie má každý majiteľ či držiteľ motorového vozidlo.
Povinnosť je daná zákonom č. 381/2001 Zb. o povinnom zmluvnom poistení  zodpovednosti
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Čo ak moje vozidlo nemá platné povinné zmluvné poistenie (PZP)?

Takéto vozidlo nesmiete prevádzkovať a môže vám byť uložená pokuta až do výšky 3 320 € (minimálne 16,60 €). V prípade, ak takýmto vozidlom spôsobíte škodu,
bude od vás vymáhaná súdnou cestou a to aj formou exekúcie.

Musím celé ročné poistné zaplatiť naraz?

Nie, môžete ho zaplatiť aj štvrťročne alebo polročne. Vždy si však odložte doklad o zaplatení.

Plánujem odcestovať do zahraničia na 10 mesiacov, musím platiť
celé ročné poistné, ak moje auto v tom čase nebude používané?

Ak plánujete svoje vozidlo dlhší čas nepoužívať (napr. aj v zimnom období),
môžete ho na tento čas vyradiť z cestnej premávky. Správny poplatok sa pohybuje od 5 – 350 €
v závislosti od dĺžky doby vyradenia. V tomto období nesmiete vozidlo používať,
poznávacie značky a technický preukaz musíte odovzdať do depozitu dopravného inšpektorátu. Opätovné zaradenie do prevádzky je už bezplatné.

Čo je to havarijné poistenie? (niekedy nazývané aj Kasko)


Havarijné poistenie je dobrovoľným druhom poistenia. Slúži najmä k náhrade škôd zapríčinených vodičom z vlastnej viny a na vlastnom motorovom vozidle. Je určené na krytie rizika škôd
na vašom vozidle vzniknutých pri havárii, krádeži, živelnej udalosti či vandalizme.

Ak motorista kupuje automobil na lízing či úver, uzatvorenie havarijného poistenia môže byť dokonca podmienkou.

Proti akým rizikám sa môžem poistiť?

Poisťovne ponúkajú rôzne kombinácie rizík a klient sa môže rozhodnúť, proti ktorým sa chce poistiť. Jednotlivé riziká možno uzatvárať samostatne, zvoliť kombináciu niektorých, alebo uzavrieť kompletné poistenie.

Poskytujú sa v rámci havarijného poistenia nejaké služby?

Medzi štandardné služby poisťovní k havarijnému poisteniu patria asistenčné služby. Motoristi tak môžu využiť napr. zabezpečenie odtiahnutia vozidla po mechanickej poruche, zabezpečenie náhradného ubytovania, opravy defektu. 

Čo je to spoluúčasť na poistení?

Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá suma, ktorou sa poistený (teda vy) podieľa na škode.
Znamená to, že o túto sumu bude poistné plnenie krátené. Spoluúčasť môže byť vyjadrená percentuálnym podielom zo spôsobenej škody, napr. 10 % zo škody alebo pevnou sumou, napr. 100 €. Zvykom býva aj kombinácia oboch spôsobov, napr. 10 % zo škody, minimálne však 100 €. Pri škode 1 000 € poisťovňa klientovi v tomto prípade vyplatí
900 €. Z klientovho vrecka pôjde spoluúčasť v sume 100 €.

Čo ak je škoda nižšia, ako je dohodnutá spoluúčasť?     

V prípadoch menších poistných udalostí, kedy je škoda nižšia ako spoluúčasť
k poistnému plneniu nedochádza.

Z akých dôvodov môžem vypovedať havarijné poistenie?

  • koniec poistného obdobia (výpoveď min. 6 týždňov pred koncom poistného obdobia)
  • zánik motorového vozidla (zošrotovanie)
  • zmena držiteľa vozidla (predaj, darovanie)
  • vyradenie z evidencie
  • krádež a odcudzenie vozidla (na základe oznámenie Polície SR)
  • škodová udalosť (výpoveď do 1 mesiaca od jej oznámenia)
Kalkukačka
Bližšie informácie o poistení áut sa dozviete tu: