Čo je to III. dôchodkový pilier?

Je to dobrovoľné dôchodkové sporenie, v ktorom sú finančné prostriedky účastníkov spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami (DDS). Hlavným cieľom III. piliera je zvýšený dôchodok pre sporiteľov v III.pilieri a to najmä prostredníctvom príspevku zamestnávateľa.
Pre zamestnanca, ktorý vykonáva tzv. rizikové práce je vstup do III. piliera povinný.

Musím si platiť príspevok v tej istej výške ako môj zamestnávateľ?

Nemusíte. Výška vášho príspevku môže byť nižšia, ale aj vyššia ako príspevok zamestnávateľa.
Je to len na vás.

Môžem zmeniť výšku príspevku na DDS počas sporenia?

 Áno. Kedykoľvek v priebehu sporenia je možné príspevok znížiť alebo zvýšiť.
Doplnkové dôchodkové sporenie môžete tiež kedykoľvek prerušiť.

Kedy a ako mi bude vyplácaný dôchodok z III. piliera?

Ak ste svoju účastnícku zmluvu podpísali do 31. 12. 2013 a súčasťou vašej zmluvy je dávkový plán, vyplácanie doplnkového dôchodku sa riadi týmto dávkovým plánom. Účastník musí dosiahnuť minimálne obdobie doplnkového dôchodkového sporenia určené dávkovým plánom, ktoré nesmie byť kratšie ako 10 rokov a súčasne aj potrebný vek určený dávkovým plánom, ktorý nesmie byť nižší ako 55 rokov.

Klienti, ktorí podpísali svoju účastnícku zmluvu po 01. 01. 2014 budú mať doplnkový starobný dôchodok vyplácaný v dobe, ked im vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku z I. piliera.
Tiež, ak im vznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku z I. piliera, alebo dovŕšili 62 rokov veku. Tieto pravidlá pre vás platia aj v prípade, ak ste podpísali dodatok
k účastníckej zmluve, ktorým sa zrušil starý dávkový plán platný do 31. 12. 2013.

O vyplácanie doplnkového starobného dôchodku musíte Doplnkovú správcovskú
spoločnosť požiadať.

Oprávnená osoba

– do zmluvy III. piliera odporúčame uvádzať vždy konkrétnu osobu / osoby
(meno+priezvisko, dátum narodenia / rodné číslo + podiel na plnení),
kde peniaze v prípade smrti sporiteľa dostanú oprávnené osoby
– maximálny podiel na plnení je spolu 100 %

Aké sú hlavné výhody sporenia v III. pilieri?

príspevok zamestnávateľa, – výšku a frekvenciu vášho príspevku je možné kedykoľvek počas roka meniť, v prípade smrti sporiteľa alebo poberateľa doplnkového dôchodku je aktuálna hodnota zostatku na jeho osobnom účte vyplatená oprávneným osobám, ktoré si určil v zmluve,
alebo je predmetom dedenia (odporúčame vždy uviesť oprávnené osoby konkrétne).

Kalkukačka
Akú sumu si chcete sporiť mesačne?
Aký je Váš aktuálny vek?
Akú sumu prispieva zamestnávateľ mesačne?
Koľko máte momentálne nasporené v treťom pilieri?
Tieto dáta majú informatívny charakter
Zobraziť výsledky