Riziká, na ktoré sa poistenie vzťahuje, sú stanovené poistnou zmluvou. Medzi základné riziká, ktoré chráni nehnuteľnosť patria najmä: živelné pohromy,požiar,výbuch,úder blesku,pád lietadla.     Nakoľko poistenie iba proti živlom býva obvykle nedostatočné, umožňujú poisťovne poistiť sa na mnoho ďalších rizík ako napr.: záplavy, povodeň, pád stromu,víchrice,záplava vodou z vodovodného potrubia.