Poistenie nehnuteľností je určené k zabezpečeniu nehnuteľností určeným k bývaniu proti živelným pohromám, proti poškodeniu stavby, vlámaniu alebo vandalizmu.