Nemôže. Dieťa môže disponovať s vkladnou knižkou až po dovŕšení 18 rokov, dovtedy ňou disponuje zákonný zástupca.