Čo je to poistenie majetku?

Poistenie majetku nemôže zabrániť škodám, následkom náhodnej živelnej udalosti či
„návštevou“ zlodeja. Môže ale znížiť finančné náklady, ktoré v dôsledku týchto škôd vzniknú.

Čo je to poistenie domácnosti?

Poistenie sa vzťahuje na škody na veciach, ktoré sú súčasťou bytu, napr.  elektroniky, cenností, peňazí, nábytku, oblečenia, ale aj vecí v nebytových priestoroch, napr. bicykla.
Platí to v prípade, pokiaľ sú tieto veci uvedené v poistných podmienkach.
Preto pri uzatváraní zmluvy dbajte na konkrétne podmienky stanovené poisťovňou.

Aké riziká kryje poistenie domácností?

Obvykle kryje tieto riziká: Únik vody vo vnútri budovy, víchrica a krupobitie, povodne, úder blesku, krádež vlámaním,
lúpež a vandalizmus, požiar, dym, výbuch, stret alebo zrútenia lietadla, náraz vozidla, aerodynamický tresk.

Pokiaľ máte záujem, môžete si priplatiť rôzne ďalšie pripoistenia:
– nepredvídaný výpadok elektrickej energie,
– voda z klimatizačného zariadenia, zo solárnych vykurovacích zariadení, sprinklérov,
vodných postelí a akvárií, zrážková voda,
– víchrica a krupobitie na voľnom priestranstve, prietrž mračien, snehu a námrazy,
zemetrasenie, zosuv pôdy, zrútenie skál, lavíny, pád stromu a stožiaru,
– strata alebo krádež platobnej karty, lúpež mimo miesta poistenia,
– výbuch sopky alebo rázová vlna (cunami)

Špeciálne si môžete nechať pripoistiť aj drahšie veci alebo zariadenie vašej domácnosti.

Budem potrebovať odhad znalca pred bežným poistením domácnosti?

Pre bežné poistenie domácnosti nie je nutný odhad znalca či prehliadka bytu poisťovacím poradcom. V prípade nadštandardného poistenia na väčšie poistené čiastky sú odhady nutné.

Odkiaľ sa môžem dozvedieť, aké riziká mám kryté?

Všetky informácie máte uvedené v poistných podmienkach, ktoré tvoria prílohu
vašej poistnej zmluvy.

Ak dôjde k poškodeniu nábytku/zariadenia, aká suma bude vyplatená?

V závislosti od rozsahu poškodenia budú preplatené buď náklady na opravu alebo
náklady na kúpu nového nábytku (obdobnej veľkosti, vzhľadu, použitých materiálov).

Čo je to poistenie nehnuteľnosti?

Poistenie nehnuteľností je určené k zabezpečeniu nehnuteľností určeným k bývaniu proti živelným pohromám, proti poškodeniu stavby, vlámaniu alebo vandalizmu.   

Ktoré nehnuteľnosti je možné poistiť?

Poistenia sa uzatvárajú pre rôzne typy nehnuteľností: rodinné domy vrátane vedľajších objektov, samostatne stojaca garáž, plot, stodoly, studne a iné, byty a bytové domy,
rekreačné objekty (chaty a chalupy), objekty vo výstavbe.

Proti čomu sa môžem poistiť?

Riziká, na ktoré sa poistenie vzťahuje sú stanovené poistnou zmluvou. Medzi základné riziká,
ktoré chránia nehnuteľnosť patria najmä: živelné pohromy, požiar, výbuch, úder blesku,
pád lietadla. Nakoľko poistenie iba proti živlom býva obvykle nedostatočné, umožňujú poisťovne poistiť sa na mnoho ďalších rizík ako napr.: záplavy, povodeň, pád stromu, víchrice, záplava vodou z vodovodného potrubia.

Čo mám urobiť v prípade poistnej udalosti?

Bezodkladne kontaktovať svoju poisťovňu. Poistnú udalosť je vždy potrebné nahlásiť okamžite,
ako sa o nej dozviete. Po poistnej udalosti nemeňte vzhľad miesta poistenia – neupratujte,
nenoste spotrebiče do opravy a podobne.
Ak je potrebné konať, aby sa napr. zamedzilo zväčšeniu škody, urobte čo najdetailnejšiu fotodokumentáciu. Technik musí mať možnosť zdokumentovať všetky dôležité skutočnosti
a správne stanoviť príčinu škody.

 

Kalkukačka
Bližšie informácie o majetkovom poistení sa dozviete tu: