Ak ste svoju účastnícku zmluvu podpísali do 31.12.2013 a súčasťou vašej zmluvy je dávkový plán, vyplácanie doplnkového dôchodku sa riadi týmto dávkovým plánom. Účastník musí dosiahnuť minimálne obdobie doplnkového dôchodkového sporenia určené dávkovým plánom, ktoré nesmie byť kratšie ako 10 rokov a súčasne aj potrebný vek určený dávkovým plánom, ktorý nesmie byť nižší ako 55 rokov. Klienti, ktorí podpísali svoju účastnícku zmluvu po 1.1.2014 budú mať doplnkový starobný dôchodok vyplácaný v dobe, keď im vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku z I. piliera. Tiež ak im vznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku z I. piliera, alebo dovŕšili 62 rokov veku. Tieto pravidlá pre vás platia aj v prípade, ak ste podpísali dodatok k účastníckej zmluve, ktorým sa zrušil starý dávkový plán platný do 31.12.2013. O vyplácanie doplnkového starobného dôchodku musíte Doplnkovú správcovskú spoločnosť požiadať.